GDPR – Integritetspolicy Trafikjuristen

Integritetspolicy Trafikjuristen

 

Den 25 maj 2018 infördes den nya dataskyddsförordningen i hela EU. De nya bestämmelserna som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) ersättatte personuppgiftslagen (PUL) och skärpte kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter.

Det är viktigt för oss på Trafikjuristen att du har förtroende att låta oss hantera och lagra personuppgifter om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till.  I denna integritetspolicy vill vi förklara hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan använda dem.

 

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en kommun, myndighet, organisation eller ett företag.

Trafikjuristen ansvarar för de personuppgifter vi lagrar.
Organisationsnummer: 730613-1462. Adress: Seglarvägen 6, 593 44 Västervik
E-post: info@trafikjuristen.se

 

Personuppgifter och hur vi hanterar dem

Trafikjuristen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de uppgifter som vi samlar in och som du delar med oss. OBS! Företagsuppgifter kan bli personuppgifter för dig som har enskild firma.

 

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in är uppgifter som är kopplat till ditt köp – till exempel namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Det kan även vara annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss. 
 

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

De uppgifter vi har om dig är enbart de du själv lämnat till oss eller som vi samlat in från dig utifrån dina registreringar. Vi hämtar inga uppgifter om dig från tredje part. 
 

Hur får vi använda dina personuppgifter?

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering (GDPR), en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig för att:

1) för att fullgöra ett avtal med dig eller
2) för att fullgöra en för Trafikjuristen rättslig förpliktelse.
    Behandlingen av dina personuppgifter får också göras:
3) efter en intresseavvägning eller
4) sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.
 

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

För betalningstjänsten och it-driften anlitar Trafikjuristen underleverantörer. Det innebär att även de kan behöva viss information om dig som kund. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med dessa underleverantörer. Dessa parter har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss. Detta regleras i ett så kallat Personuppgiftsbiträdesavtal. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
– T-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).
– Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (exempelvis olovlig tillgång, förstörelse eller skada). Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra redovisade ändamål har tillgång till dem.
Dina personuppgifter behandlas alltid i Sverige (Personuppgiftsbiträden, stationerade servrar).

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket syfte?

För att kunna tillhandahålla produkter, service och support behöver vi samla in, behandla och lagra dina personuppgifter. Nedan följer exempel på hur vi samlar in dina personuppgifter, för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta, samt hur länge dina personuppgifter finns sparade i våra system.

 

1. När du gör ett köp hos oss på Trafikjuristen

Personuppgifter samlas in, behandlas och lagras då du genomför ett köp hos oss. Köp kan genomföras via vår webbutik och manuellt via mail.
Vi lagrar och behandlar personuppgifterna i vårt affärssystem för att kunna:
– fullfölja ditt köp
– fullfölja leveransen av varan med tillhörande avisering av leverans och kontakter vid eventuellt försenad leverans
– hantera reklamationer
 

De personuppgifter vi lagrar är:
Namn, adress, postadress, telefonnummer och ip-adress

Laglig grund till personuppgiftsbehandlingen:
Köpeavtal och leveransavtal med kund

Personuppgifterna lagras i vårt affärssystem enligt bokföringslagen i 7 år, därefter lagras även, på grund av allmänna preskriptionsregler, viss uppgifter i upp till 10 år.


Personuppgifterna som inkommer via ordrar i webbutiken sparas även på e-handelsplattformen i 6 månader.

Personuppgifter som inkommit via mail och brev raderas omgående då de är överförda i vårt affärssystem.
 

2. Korrespondens via e-post

Personuppgifter lagras och behandlas då du kontaktar oss, eller vi kontaktar dig via e-post. Vilka personuppgifter det gäller beror på i vilket ärende du kontaktar oss.

E-post gällande allmänna frågor
De personuppgifter vi lagrar är: Namn, e-post, adress, telefonnummer
Laglig grund till personuppgiftsbehandlingen: Intresseavvägning
Uppgifterna sparas: På mailserver i 30 dagar

Orderbekräftelser/ordererkännande
De personuppgifter vi lagrar är:  Namn, e-post, adress, telefonnummer
Laglig grund till personuppgiftsbehandlingen: Köpe- och leveransavtal
Uppgifterna sparas: På mailserver 2 år

E-post gällande reklamationer
De personuppgifter vi lagrar är: Namn, e-post, adress, telefonnummer
Laglig grund till personuppgiftsbehandlingen: Fullfölja garantiåtagande
Uppgifterna sparas: På mailserver i 2 år

 

3. När du registrerar dig i vår webbutik

Personuppgifter behandlas och lagras föra att kunna skapa och administrera personliga sidor i vår webbutik för att till exempel:
– göra det möjligt att följa orderhistorik
– upprätthålla korrekt information

De personuppgifter vi lagrar är: Namn, adress, postadress, e-post, telefonnummer, lösenord, ip-adress
Laglig grund till personuppgiftsbehandlingen: Berättigat intresse

Personuppgifterna som registreras via mina sidor i webbutiken sparas på e-handelsplattformen tills du som kund väljer att avsluta ditt konto.

  

Dina rättigheter

Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig får du gärna kontakta oss för att få tillgång till dina uppgifter. Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta.

Rätt till tillgång
Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerad om dig. Registerutdraget sänds till din hos oss registrerade adress.

Rätt till rättelse
Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att begära att få dessa rättade. Tänk på att vissa uppgifter har du själv möjlighet att ändra vid registrering i ditt konto.

Rätt till radering
Personuppgifter sparas så länge du är kund hos Trafikjuristen och som längst 10 år (allmänna preskriptionsregler). Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Som kund har du rätt att utan dröjsmål få följande personuppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:
– Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
– Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
– Om du motsätter dig behandling av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
– Om personuppgifter inte har behandlats enligt regleringen.
– Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
– Om personuppgifter raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut personuppgifter om dig till, om att denna radering har ägt rum. 

Rätt till invändning
Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter.
Behandlingen kan begränsas i följande situationer:
– När du anser att dina personuppgifter inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
– När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina personuppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
– När du behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår behandling.
– När du har invänt mot behandling av dina personuppgifter får vi fortsätta att behandla dina personuppgifter under den tid som kontrollen pågår.
– Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut
 den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. 

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut och på annat håll använda personuppgifter som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

 

12. Klagomål och anmälan

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss på Trafikjuristen snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen då Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen.

Om en personuppgiftsincident inträffar är vi skyldiga att anmäla det till Datainspektionen. En incident kan vara en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter. Det kan också vara en händelse som leder till obehörig åtkomst av de behandlade personuppgifterna. Incidenten ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från det den upptäcks.

 

Personuppgiftsansvarig Trafikjuristen

Trafikjuristen ansvarar för personuppgifter som behandlas och bestämmer syftet med behandlingen och på vilket sätt den ska gå till.

Trafikjuristen, Ann Winblad (Orgnr: 730613-1462)
Seglarvägen 6, 593 44 Västervik
 

 

Kontakt för att utöva dina rättigheter

Ändra godkännande av hur vi hanterar personuppgifter
Du kan alltid återkalla dina samtycken genom att kontakta vår kundtjänst:
info@trafikjuristen.se

Om du inte vill få nyhetsbrev eller säga upp nyhetsbrev
Kontakta vår kundtjänst: info@trafikjuristen.se

Begära tillgång till personuppgifter
Som privatperson har du rätt till att få information om vilken data vi behandlar om dig. Begäran görs skriftligt och ska undertecknas personligen samt innehålla uppgift om namn, adress, mobilnummer. Skicka begäran till:

Trafikjuristen, Seglarvägen 6, 593 44 Västervik

Utdraget sänds till din hos oss registrerade adress inom en månad från det att ansökan inkommit till oss.

 

Begära rättelse av personuppgifter
Kontakta vår kundtjänst: info@trafikjuristen.se

Begära radering av personuppgifter
Kontakta vår kundtjänst: info@trafikjuristen.se

Invända till behandling av personuppgifter
Kontakta vår kundtjänst: info@trafikjuristen.se

Rätt till dataportabilitet av personuppgifter
Kontakta vår kundtjänst: info@trafikjuristen.se

 

Denna sida använder OpenCart
Trafikjuristen © 2022